PrivacyverklaringJillian Emanuels

Jillian Emanuels verwerkt persoongegevens volgens de Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jillian Emanuels respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan.

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt mijn bedrijf Jillian Emanuels bedoeld. 

Deze Privacyverklaring geeft aan hoe ik met persoonsgegevens omga. 

CONTACTGEGEVENS

Jillian Emanuels 

info@jillianemanuels.nl

Contactpersoon voor: Jillianemanuels.nl en Antiracistischopvoeden.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geslacht
 • IBAN-rekeningnummer
 • Gegevens over je apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en je surfgedrag op onze website

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

In sommige gevallen verwerk ik medische gegevens. Deze gegevens worden slechts verwerkt indien ik daar nadrukkelijk toestemming voor heb gekregen en dit noodzakelijk is voor de doeltreffendheid van de coaching en begeleiding. 

In sommige gevallen verwerk ik gegevens over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden slechts verwerkt indien ik daar nadrukkelijk toestemming voor heb gekregen van de ouders en dit noodzakelijk is voor de doeltreffendheid van de coaching en begeleiding. 

De website van Jillian Emanuels heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dat 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@jillianemanuels.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

MET WELK DOEL VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS? 

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt): 


 • De afhandeling van je betaling; 
 • Om je te kunnen bellen of e‐mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • Om je te informeren over diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren; 
 • Voor deelname aan online programma’s, webinars en events;
 • Om te beoordelen of de coaching voldoende doeltreffend is;
 • Voor het ontvangen van de nieuwsbrief;
 • Om je gedrag op de website te analyseren met het doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren; 
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. Wanneer Jillian Emanuels je gegevens aan een derde verstrekt, wordt er onder andere (met een overeenkomst) voor gezorgd dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook wordt hierin overeengekomen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Jillian Emanuels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van opsporingsonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht je gegevens af te geven.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG BEWAAR IK JE PERSOONSGEGEVENS?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: tot vijf jaar na het laatste contact.

INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

TOESTEMMING INTREKKEN OF BEZWAAR MAKEN OP HET GEBRUIK VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Jillian Emanuels.

GEGEVENS OVERDRAGEN AAN DERDEN

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Jillian Emanuels van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN VERZOEK

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@jillianemanuels.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

IDENTIFICATIE

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. Je kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken. 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Jillian Emanuels neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jillianemanuels.nl.

AFMELDEN NIEUWSBRIEF

Wanneer ik je persoonsgegevens gebruik voor de nieuwsbrief, dan kunt je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om je af te melden door het aan ons door te geven via info@jillianemanuels.nl.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Jillian Emanuels zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met je gegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het is mogelijk dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzig. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 augustus 2020.