Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Jillian Emanuels: de eenmanszaak Jillian Emanuels, gevestigd te Amsterdam, geregistreerd onder KvK-nummer: 66443423;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Jillian Emanuels een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Jillian Emanuels, ontstaan door wederzijdse acceptatie voor het leveren van producten en/of diensten door Jillian Emanuels, dan wel een rechtshandeling waaruit blijkt dat opdrachtgever bevestigt gebruik te willen maken van de door Jillian Emanuels aangeboden (online)diensten;

Opdracht: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven;

Diensten: alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Jillian Emanuels, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s, webinars, coaching(trajecten) en de verkoop van digitale producten en events; 

Deelnemer: degene die deelneemt aan coaching of een cursus georganiseerd door Jillian Emanuels of een ticket heeft gekocht voor een cursus van Jillian Emanuels.


ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Jillian Emanuels, De Instant Pedagoog en Antiracistischopvoeden.nl.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van Jillian Emanuels van eerdere datum. 

Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, dan blijven de overige bedingen van de overeenkomst zo veel mogelijk in stand, en zal het nietige of vernietigbare beding spoedig in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat qua inhoud en strekking zo veel mogelijk aansluit bij het oorspronkelijke beding.

Opdrachtgever en Jillian Emanuels kunnen alleen van deze algemene voorwaarden afwijken als dit schriftelijk is overeengekomen.

Alle personen die bij, voor of namens Jillian Emanuels werkzaam zijn of zijn geweest komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe.


ARTIKEL 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 30 dagen, tenzij op de offerte een andere termijn wordt vermeld.

De offerte vermeldt het uurtarief, dan wel de overeengekomen pakketprijs. Eventuele overige kosten, zoals reiskosten en/of parkeerkosten, worden apart vermeld. 

Offertes zijn gebaseerd op informatie die bij Jillian Emanuels bekend is.

Jillian Emanuels kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de opdrachtgever in redelijkheid kon begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat. 

Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. 

Als er geen sprake is van een offerte, dan komt de overeenkomst tot stand door middel van een betaling door opdrachtgever voor de diensten van Jillian Emanuels en/of een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Jillian Emanuels.

Alle prijzen van Jillian Emanuels zijn exclusief btw voor bedrijven, tenzij anders aangegeven.


ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALINGEN

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Jillian Emanuels heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.

Jillian Emanuels heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Jillian Emanuels kan een voorschotbetaling verlangen. 

Jillian Emanuels heeft het recht de werkzaamheden op te schorten of niet uit te voeren als de voorschotbetaling niet is voldaan.

De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na factuurdatum, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere termijn wordt vermeld.

In geval opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van verzuim tot aan de datum van de volledige betaling van het verschuldigde bedrag. 

In geval opdrachtgever in verzuim is met het betalen van de openstaande bedragen is opdrachtgever aan Jillian Emanuels buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt: 

In het geval dat opdrachtgever niet handelde uit onderneming of bedrijf maakt Jillian Emanuels aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke toegestane vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals is bepaald in het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit geldt voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet wordt voldaan binnen 14 dagen na het ontvangen van een schriftelijke aanmaning. De termijn begint te lopen vanaf de datum van dagtekening van de aanmaning. 

In het geval dat opdrachtgever handelde uit onderneming of bedrijf maakt Jillian Emanuels aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. De kosten zullen in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

In geval van faillissement, beslag, surseance van betaling, de start van een traject in het kader van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of overlijden van opdrachtgever zijn de vorderingen van Jillian Emanuels op opdrachtgever direct opeisbaar.


ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Jillian Emanuels voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. 

Met Jillian Emanuels gesloten overeenkomsten leiden voor Jillian Emanuels tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. Daarbij is Jillian Emanuels gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen als naar de normen en maatstaven van zorgvuldigheid en vakmanschap van Jillian Emanuels verlangd kan worden. 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jillian Emanuels het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever geschieden.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jillian Emanuels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever in alle redelijkheid behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Jillian Emanuels worden verstrekt. 

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jillian Emanuels zijn verstrekt, heeft Jillian Emanuels het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Jillian Emanuels voor elke vorm van schade ontstaan door vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende uit het niet voldoen aan hetgeen is bepaald in het vierde lid van dit artikel.


ARTIKEL 6: WIJZIGING / AANVULLING VAN DE OPDRACHT

Als de werkzaamheden worden uitgebreid nadat de opdracht schriftelijk is bevestigd door Jillian Emanuels, dan is er sprake van een aanvullende opdracht waarvoor Jillian Emanuels een aanvullende vergoeding in rekening mag brengen. 

Indien een wijziging of aanvulling van de opdracht extra kosten met zich meebrengt, zal Jillian Emanuels opdrachtgever hierover van tevoren informeren.

Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Jillian Emanuels daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.


ARTIKEL 7: ANNULERING VAN EEN OPDRACHT OF BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Algemeen 

Opdrachtgever en Jillian Emanuels hebben het recht om de opdracht te annuleren of de overeenkomst te beëindigen onder de voorwaarden die in dit artikel zijn opgenomen. 

De annulering van een opdracht of beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden.

Afwijkende afspraken van de in dit artikel genoemde voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Jillian Emanuels. 


Annulering van coaching 

Opdrachtgever kan uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos annuleren. Indien een sessie wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de sessie, zullen de kosten van de sessie niet worden gerestitueerd.

Opdrachtgever kan slechts kosteloos annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wanneer er sprake is van een zwaarwichtige reden zoals: een overlijden van een bloedverwant in de eerste of tweede graad in de rechte lijn, een ernstig ongeval met letsel of ernstige gezondheidsklachten. Jillian Emanuels heeft het recht om ondersteunende bewijsmiddelen van opdrachtgever te verlangen om de zwaarwichtigheid van de reden van annulering te kunnen beoordelen.


Annulering van een fysieke cursus / training

Onder fysieke cursus wordt verstaan: een door Jillian Emanuels georganiseerde training voor deelnemers welke plaatsvindt op een vaste locatie in een gebouw of ruimte en waarbij geen sprake is van een digitale (leer)omgeving.

In geval dat er sprake is van een fysieke cursus voor een afgesproken tarief, dan kan opdrachtgever tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.


Bij niet tijdige annulering van een fysieke cursus heeft Jillian Emanuels het recht om een deel van de gefactureerde kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever:

Vanaf 10 tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de factuur in rekening gebracht;

Vanaf 5 tot 3 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 75% van de factuur in rekening gebracht;

Vanaf 3 werkdagen tot aanvang van de cursus wordt 100% van de factuur in rekening gebracht. 


In geval dat er losse tickets worden verkocht voor een fysieke cursus en een deelnemer verhinderd is voor de cursus, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Het is deelnemer toegestaan om een reeds gekochte ticket aan een derde door te verkopen; of

Deelnemer ontvangt een waardebon ter waarde van het bedrag van de ticket. De waardebon kan worden besteed aan elke dienst van Jillian Emanuels voor de duur die op de waardebon staat beschreven.

In geen geval wordt er geld gerestitueerd.


Annulering van een online cursus

Onder online cursus wordt verstaan: een door Jillian Emanuels georganiseerde training voor deelnemers welke plaatsvindt in een digitale (leer)omgeving waar deelnemer cursusonderdelen kan downloaden.

Indien de opdrachtgever het online cursusmateriaal reeds heeft gedownload, kan de cursus niet meer worden geannuleerd en worden de kosten van de cursus niet meer gerestitueerd.

Beëindiging van de overeenkomst


Als een partij ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, nadat door de andere partij uitdrukkelijk hierop is gewezen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

De overeenkomst kan door elke partij worden ontbonden indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan haar/hem (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend, een onderhands akkoord met schuldeisers wordt bereikt of een beroep wordt gedaan op de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Een (deel van de) overeenkomst wordt beëindigd in geval er wordt geconstateerd dat een deelnemer kampt ernstige (geestelijke) gezondheidsklachten die slechts door een specialist kunnen worden behandeld en waardoor Jillian Emanuels het coaching traject redelijkerwijs niet kan voortzetten. 


ARTIKEL 8: AANVULLENDE BEPALINGEN CURSUS / INTELLECTUEEL EIGENDOM

Jillian Emanuels voert de cursus naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer beoogde met de deelname aan de cursus. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van de kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

Jillian Emanuels is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Jillian Emanuels behoudt in elk geval het recht om deelname aan een cursus te weigeren.

Jillian Emanuels behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. In geval van uitsluiting blijft de betalingsverplichting voor de desbetreffende cursus voor de deelnemer bestaan.

In geval van onvoorziene omstandigheden heeft Jillian Emanuels de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van de organisator en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de cursus noodzakelijk zijn. Jillian Emanuels maakt een wijziging zoals in de voorgaande zin bedoeld zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer.

Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een cursus door een deelnemer dient dit in ieder geval kenbaar te worden gemaakt aan Jillian Emanuels en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik, tenzij anders is overeengekomen tussen deelnemer en Jillian Emanuels. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de cursus zichtbaar zijn mogen enkel in mate en met naamsvermelding van Jillian Emanuels worden gedeeld.

De tijdens de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Jillian Emanuels. Jillian Emanuels verleent deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de inhoud van een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. 

Bij elke inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht maakt Jillian Emanuels aanspraak op schadevergoeding voor zover deelnemer op de hoogte is van de inbreuk en deze niet ongedaan heeft gemaakt.


ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING

Jillian Emanuels is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Jillian Emanuels een informatieplicht opleggen. 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Jillian Emanuels heeft het recht om de casuïstiek van een dossier te gebruiken voor het schrijven van blogs, content voor social media of ander soort schrijfwerken. Daarbij waarborgt zij de geheimhoudingsplicht door het gebruik van geanonimiseerde gegevens van opdrachtgever.   


ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

Jillian Emanuels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jillian Emanuels.

Jillian Emanuels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde te behalen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van Jillian Emanuels.

Jillian Emanuels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste en onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar in redelijkheid kenbaar behoorde te zijn. 

Jillian Emanuels is niet aansprakelijk voor schade die anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever. 

De aansprakelijkheid van Jillian Emanuels is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

De aansprakelijkheid van Jillian Emanuels voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. 

Opdrachtgever vrijwaart Jillian Emanuels tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen. 

Jillian Emanuels heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen. 


ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever wordt aan Jillian Emanuels toestemming verleend voor (automatische) verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Jillian Emanuels uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring van Jillian Emanuels. 


ARTIKEL 12: OVERMACHT 

In geval van overmacht zal Jillian Emanuels dat zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mededelen of laten mededelen, en heeft Jillian Emanuels het recht om haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. 

Van overmacht is onder meer sprake wanneer de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is door onvoorziene omstandigheden waar Jillian Emanuels in redelijkheid geen invloed op uit kan oefenen, zoals maar niet beperkt tot deze gevallen: ziekte, ongevallen, brand, terrorisme, epidemieën of natuurrampen.

Als vast komt te staan dat Jillian Emanuels de overeenkomst gedurende 3 maanden niet kan nakomen door overmacht, dan mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In dat geval is opdrachtgever verplicht om van Jillian Emanuels het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. 


ARTIKEL 13: KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Opdrachtgever is verplicht om klachten over de geleverde producten of diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontvangen van de geleverde dienst schriftelijk kenbaar te maken aan Jillian Emanuels. Jillian Emanuels streeft ernaar om klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Jillian Emanuels waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtnemer en Jillian Emanuels, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Jillian Emanuels.

In afwijking van het bepaalde in lid 3 kunnen opdrachtgever en Jillian Emanuels kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.